Privacyverklaring – YourAvojoy

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij nemen je privacy zeer serieus. Hieronder lees je hoe Your Avojoy B.V. omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Website bezoek en digitale gegevens
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • je domeinnaam maar niet je e-mailadres
 • je e-mailadres als je berichten plaatst op deze website
 • je e-mailadres als je dit met ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site raadpleegt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van een bestelling een bezorgadres, een telefoonnummer en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat jouw bestelling aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen verwerken wij dus de volgende gegevens:

 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
 • Betalingsgegevens van de bestelling.
 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (alleen buitenland) van de ontvanger.
 • IP-adres.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Je hebt de mogelijkheid om gegevens die wij van jou verwerken in te zien. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Alle gegevens worden geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben. Persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is. Nadat deze bewaartermijn is verstreken voldoen we graag aan een eventuele wens van verwijdering of rectificatie.

Derden

Wij maken gebruik van betalingsverwerkers en wij gebruiken een aantal softwarepakketten waar onze gegevens intern in verwerkt worden. Deze betalingsverwerkers hebben toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de bestelling te kunnen verzorgen:
Het betreft: (opties: Afterpay, Mollie voor IDEAL en creditcardbetalingen en Paypal), CRM en financiële softwarepakket.

Jouw gegevens worden niet aan derden buiten Nederland verstrekt tenzij de bestelling naar iemand in het buitenland verstuurd wordt en je dus een bezorgadres invult in het buitenland.

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies

 • om je voorkeuren te registreren
 • om vroegere activiteiten op de site te registreren
 • om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Als wij kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

 • Per email: info@youravojoy.nl

Communicatie

Als je in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Bepalingen die van toepassing zijn op iedere bestelling/order/overeenkomst

de ondernemer

Your Avojoy B.V., gevestigd te 2678 HA te De Lier aan de Jogchem van der Houtweg 14

Telefoonnummer: +31 85 222 35 67
E-mailadres: www.youravojoy.nl
KvK-nummer: 80683649
Btw-nummer: NL8617.61.868.B.01

Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien het aanbod langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien elektronisch betaald kan worden, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit het herroepingsrecht, in verband met de snelle bederfelijkheid en de beperkte houdbaarheid van avocado’s, uitdrukkelijk uit.

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.

Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal de geaccepteerde bestelling binnen de overeengekomen leveringstermijn uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, bericht de ondernemer dit per omgaande. In dat geval kan de overeenkomst zonder kosten worden ontbonden.

Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat reeds betaald is onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

……………………………….

Geschillen

Op de overeenkomst  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: ……………………

E-mail:   ……………………

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.